Nacionalni sastanak na temu - Uključenost zaposlenih u proces donošenja odluka - održan je 22. decembra.
Učesnicima je najpre predstavljen istorijat učešća zaposlenih u procesu donošenja odluka u Evropi kao i razvoj procesa i pouke koje su proistekle iz toga.
Istaknuti su mnogobrojni benefiti koje kompanije imaju od samog procesa, kao što su identifikacija konkretnih problema u poslovanju, priliv novih ideja za poboljšanje procesa, podsticanje inovacija, jačanje lojalnosti i dr. Bilo je reči o kritičnim tačkama koje sprečavaju učešće zaposlenim u odlučivanju kao što je nedostatak transparentne komunikacije i protoka informacija od strane menadžmenta ka zaposlenima, neadekvatna organizaciona kultura koja ne podržava učešće radnika, nedostatak poverenja između zaposlenih i menadžmenta.
Prisutni su informisani o tematskom priručniku koji je napisala dr Armela Dino a predstavljeni su i rezultati istraživanja sprovedeni u trgovinskim kompanijama.
Zaključak je, uticaj na proces odlučivanja zaposleni u Srbiji najčešće imaju preko svojih sindikalnih predstavnika.

Biltene koji se odnose na projekat možete videti na linku: Bilten Open for Business

Scroll to top